T.C. Erdemli Kaymakamlığı 

   
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


 

 
 

Bulunduğunuz Yer: Duyurular


 

 ESYD Vakfına Personel Alımı
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

 

 

                                                                   T.C.      
                                                 ERDEMLİ KAYMAKAMLIĞI 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

    Erdemli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 09/05/2012 tarih ve 2012/27 sayılı kararı ile Vakfımızda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 16/02/2012 Tarih ve 2012/01 sayılı "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esasları kapsamında, "Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi" unvanı ile 3 (Üç ) personel istihdam edilecektir.

1- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin süresi: Daimi (2 ay deneme süreli)

İstenilen işgücü sayısı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 3(üç) adet

 

2- BAŞVURU TARİHİ


09/05/2012 – 19/05/2012 (Başvurular internet üzerinden olacağından hafta sonu günleri de başvuru yapılabilecektir.)

3- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

9)Adli sicil kaydı bulunmamak.

10) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

 

B) ÖZEL ŞARTLAR.

1)En az 4 yıllık Eğitim veren Fakülte veya Yüksekokulların Sosyal Hizmetler, Psikolojik  Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden birinden mezun olmak.

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli (2010-2011 yılı) Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3)Sosyal İletişim becerisine ve bilgisine sahip olmak (varsa Halkla İletişim sertifikası, kurs bitirme belgesi , seminer, Transkript  belge getirmesi)

4) Sınavlarda başarılı sayılırsa Erdemli İlçesi sınırları içerisinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,

   5) Bilgisayar proğramlarını kullanabilmek(Word, Excel  vb. offıce proğramları)

 

4- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Başvuru dilekçesi (Özgeçmiş, ikamet adresi ve iletişim bilgileri ve başvuru yapmak istediği unvan yazılı olarak dilekçede yer alacaktır),

2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

3) Önlü arkalı Nüfus cüzdanı fotokopisi ,

4) Geçerli KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli sureti ,

5) 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 altı ay içinde çekilen),

6) Askerlik terhis veya tecil belgesi aslı veya tasdikli sureti.(Erkek adaylar için) ,

7) Sağlık kurulu raporu,

8) Varsa İş Deneyim Belgeleri.

9)Varsa bilgisiyar yeterlilik durumunu gösteren belgenin aslı veya  fotokopisi

10)Varsa alanında yüksek lisansını tamamladığını  gösteren belge aslı veya fotokopisi

 

5- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1)Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx
web adresinden yapılacaktır.

2)Başvusu kabul edilen ve  Mülakat sınavına çağırılacak adaylara tebligat yapılmayacak olup, aday listesi 22/05/2012 tarihinde Erdemli Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde www.erdemli.gov.tr ilan edilecektir.  Bu ilan tebligat niteliğinde olacaktır.

3) Mülakat sınavına hak kazanan adaylardan  başvuru için  istenen belgeler 25/05/2012 günü saat 17:00’ye kadar Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bürosuna (Merkez Mahallesi İbrahim Öngel Sokak No:13/B Erdemli Mersin) bizzat başvuru sahibi tarafından elden teslim edilecektir. Bu tarihten sonra teslim edilen evraklar veya  herhangi bir eksik evrağının olduğu başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta yolu ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.

4) Sosyal yardım ve İnceleme Görevlisi adayları için Geçerli (2010-2011 yılı) KPSS P3 puan türünden başvuruda bulunan adaylar içerisinden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısının 3 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır.(Mülakata hak kazanan son kişinin KPSSP3 puanı ile aynı puanda olan adayların tamamı mülakata çağrılacaktır.)

5) Sınav, mülakat yöntemi ile Erdemli Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (Merkez Mahallesi İbrahim Öngel Sokak No:13/B Erdemli MERSİN) 29/05/2012 tarihinde Saat  10:00 da gerçekleştirilecektir.

6)Sosyal yardım İnceleme görevlisi  mülakaat sınavında genel kültür,genel yetenek,iletişim yeteneği,bilsayarı kullanabilme bilgi ve becerisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışma alanına giren mevzuat ve Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma  Vakfı tarafından uygun görülecek diğer mülakat konuları gözetilerek değerlendirme  yapılacaktır.

7) Mülakat sınavı sonuçları Erdemli Kaymakamlığı Resmi Web sitesi  www.erdemli.gov.tr adresinde ve Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma  hizmet binasında ilan edilecektir.

8) Mülakat sınavı sonucunda en yüksek puan alan 3 asil 3 yedek  aday tespit edilecektir. Sınavı kazanan asil adaylar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onaylamasına müteakip, Erdemli kaymakamlığı resmi Web sitesi www.erdemli.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden  üç iş günü içerisinde sözleşmeyi imzalamaya Erdemli Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına(Merkez Mahallesi İbrahim Öngel Sokak No:13/B Erdemli) geleceklerdir.Üç iş günü içerisinde gelmediği takdirde sözleşme hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

9) İşe alınacak personele, Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

10)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

DİĞER HUSUSLAR:

Atamaları yapılmaya hak kazanamayan adayların başvuru evrakları  yerleştirme  sonucundan itibaren 15 gün içerisinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

ADRES: Merkez mahallesi İbrahim Öngel  No:13/B 
                                                      Erdemli/MERSİN

TELEFON-FAKS:(324) 5152557

ERDEMLİ  KAYMAKAMLIĞI

      SYDV BAŞKANLIĞI


Bu içerik toplam 34.534 kez gösterildi, Site toplam 582.464 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 8 kişi geziyor.

 

Erdemli Kaymakamlığı-Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:573 Posta Kodu:33730 ERDEMLİ/MERSİN
Santral Tel : (0324) 5151827 Faks:(0324)5151827 Portal Yönetimi: Ahmet KILIÇ@2011 E-posta: erdemli@icisleri.gov.tr