T.C. Erdemli Kaymakamlığı 

   
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


 

 
 

Bulunduğunuz Yer: Duyurular


 

 ESYD Vakfına Personel Alımı
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

T.C.

MERSİN İLİ

ERDEMLİ KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Erdemli  İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 11/09/2012tarih ve 2012/44  sayılı kararı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 16/02/2012 Tarih ve 2012/01 sayılı "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar"ı kapsamında, Vakfımızda istihdam edilmek üzere "Belirsiz Süreli Sözleşmeli olarak 5 (Beş) personel alınacaktır.

Aşağıda belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 12.09.2012 – 23.09.2012 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Merkez Mahallesi İbrahim Öngel Sokak No:13/B Erdemli/MERSİN adresinde bulunan Vakıf Bürosudur. Evrak teslim tarihi 24 Eylül 2012 tarihinde başlayıp 28 Eylül 2012 tarihinde saat 16:00 ' da sona erecektir.

1- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İşin süresi                               : Daimi (6 ay deneme süreli)

İstenilen işgücü sayısı           : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 5 (Beş) Kişi                                              

2- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1)         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)         Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)         Başvuru tarihinin son günü itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış (12/09/1977 Sonrası Doğumlu) olmak,

4)         Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak

5)         Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)         Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.


7)         657 sayılı Devlet memurları Kanununun 48.maddesinde sayılan genel ve özel şartlara sahip olmak,

8)         Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile ilgili özrü bulunmamak.

9)         Adli sicil kaydı bulunmamak.

10)       Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

B) ÖZEL ŞARTLAR

ALIM YAPILACAK ÜNVAN

ALINACAK PERSONEL SAYISI

ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ

5 Kişi

1) Üniversitelerin  en az 4 yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin  birinden   mezun olmak,

2) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavından son  iki yıl geçerliliği olan( 2011-2012)KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

3) Saha çalışmalarına ve ekip çalışmalarına elverişli olmak.

4) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

5) Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak,

6) İlçemiz sınırlarında ikamet ediyor olmak yada Sınavlarda başarılı sayılırsa Erdemli  ilçe  sınırları içerisinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek.

7) İyi Derecede Bilgisayar Kullanma becerisine ve belgesine sahip olmak,  

8) Detaylı İlan Bilgisine Erdemli Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.erdemli.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.

 3- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön Başvuru” niteliğindedir.

1) Başvuru dilekçesi (Özgeçmiş, ikamet adresi ve iletişim bilgileri ve başvuru yapmak istediği unvan yazılı olarak dilekçede yer alacaktır.)

2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin sureti,

3) Önlü arkalı Nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Geçerli KPSS P3 sınav sonuç belgesi sureti

5) 2 adet vesikalık fotoğraf,

6) Varsa İş deneyim belgeleri,

7) Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası

8) İkametgah ilmuhaberi

9) Erkek adaylar için Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna dair belge.

4-SINAVI  KAZANANLARDAN  İSTENECEK  BELGELER

1) Sağlık kurulu raporu, (Kazananlardan istenecektir.)

5- SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 -Sınava Başvurular

1- Sınava Başvurular  http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx adresinden elektronik ortamda  12/09/2012 -23/09/2012 tarihleri  arasında müracaat  edeceklerdir.

2-  http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx elektronik adresinde, başvuruda bulunan adaylar arasından KPSS P3 puan türünden her bir unvan için istihdam edilecek personel sayısının üç katına giren sayıda adaylar mülakata çağrılacaktır.   Mülakata çağrılacak adaylar için ilan yapılmayacak olup adaylar duyurularını buradan takip edeceklerdir.

3-Mülakata çağrılan adaylar yukarıda sayılan belgelerin aslını Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve  Dayanışma Vakfı Bürosuna  24/09/2012 tarihinden itibaren 28/09/2012 tarihi saat 16:00 kadar elden teslim edeceklerdir.

4-Mülakat sınavı oluşturulan komisyon tarafından Merkez Mahallesi İbrahim Öngel Sokak No:13/B Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı  toplantı salonunda  02/10/2012  tarihinde saat 10:00’da  gerçekleştirilecektir.

5- Mülakat sınavında; kendini ifade, sosyal diyalog, iletişim becerisi, bilgisayar kullanma becerisi, görev konusu ve yakın alanlardaki genel kültür ve kavrama becerileri ile ilgili bilgisi kriterleri gözetilerek puanlama yapılacaktır. .

6- İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı Kararının 10 uncu maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücret verilecektir.

7-Mülakat tarihi Mütevelli Heyetince sonradan değiştirilerek ertelenebilir ve yeniden ilan edilebilir. Mülakat konularına da ilave yapılabilir.

 

7-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRLMESİ VE SONUÇLARI

     Başvuru sonucunda istihdam edilmeye hak kazananların listesi Erdemli Kaymakamlığı Resmi Web Sitesinde (http://www.erdemli.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İstihdam edilmeye hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

8-DİĞER HUSUSLAR


1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6-MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES         :           Erdemli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

                                               Merkez Mahallesi İbrahim Öngel Sokak No:13/B  Erdemli/MERSİN

TELEFON    :           0.324.5152557

FAX               :           0.324.5152557

                                                           İLAN OLUNUR

 NOT:PERSONEL ALIMI İLANI İLE İLGİLİ YENİ DUYURU İÇİN TIKLAYIN 


Bu içerik toplam 34.637 kez gösterildi, Site toplam 583.944 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 3 kişi geziyor.

 

Erdemli Kaymakamlığı-Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No:573 Posta Kodu:33730 ERDEMLİ/MERSİN
Santral Tel : (0324) 5151827 Faks:(0324)5151827 Portal Yönetimi: Ahmet KILIÇ@2011 E-posta: erdemli@icisleri.gov.tr